1. Toepassing Algemene Voorwaarden Webshop B2B

Met haar website en webshop biedt NV PLASTIGI een online platform aan voor de verkoop van haar Producten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, overeenkomsten en verkopen afgesloten via de website en webshop van NV PLASTIGI tussen u (de “Klant”) en NV PLASTIGI, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2200 HERENTALS, Lenskensdijk 3 en met ondernemingsnummer 0406.043.681.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op handelaren of aankopen voor enig professioneel gebruik of beroepsmatige doeleinden (B2B). Het begrip “Klant” dient als dusdanig begrepen te worden.

De Klant verbindt er zich toe de producten op de website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

Het rekeningnummer van NV PLASTIGI is BE29 5503 3036 0064.

Door gebruik te maken van en het bezoeken van of bestellen via de website, verklaart de Klant zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen (“de Verkoopsvoorwaarden”), aanvaardt hij deze en verbindt hij zich ertoe om deze na te leven, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke afwijking, waarbij de overige bepalingen van de Verkoopsvoorwaarden onverkort van toepassing blijven. In het geval van uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke afwijking, kan daaraan door de Klant geen gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geval worden verbonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Eventuele voorwaarden uitgaande van de Klant zijn dan ook niet van toepassing.

NV PLASTIGI behoudt zich het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Op de reeds bestaande orders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten blijven steeds de Verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelling.

2. Aanbod en Producten

De producten die NV PLASTIGI aanbiedt (de “Producten”) zijn deze verkocht via de webshop/website op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling plaatst.

NV PLASTIGI plaatst met de grootste zorg informatie over de eigenschappen van de producten online, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Alle Producten worden zo getrouw mogelijk omschreven. Ondanks dit is het toch mogelijk dat er afwijkingen optreden, dat er sprake is van vergissingen of dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Bepaalde niet-substantiële kenmerken van een Product kunnen bij de levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen op de website.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NV PLASTIGI niet en zij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. NV PLASTIGI is in geen geval aansprakelijk ingeval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door NV PLASTIGI worden gecorrigeerd.

NV PLASTIGI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren Producten.

Ieder aanbod en alle aanbiedingen (en offertes) zijn vrijblijvend. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen en zijn nimmer van toepassing voor nabestellingen. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht NV PLASTIGI niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Klant. Ieder aanbod op de website is louter en slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten. Het kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van NV PLASTIGI. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.

NV PLASTIGI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product.

NV PLASTIGI heeft de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals bijvoorbeeld een beperkte geldigheidsduur. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

3. Bestelling via de website

Indien de Klant een product wil aanschaffen uit het aanbod van NV PLASTIGI moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode en de stappen volgen zoals aangegeven op de webshop/website. De Klant zal op de webshop/website enkel accurate en juiste gegevens invullen. De Klant zal NV PLASTIGI informeren van iedere wijziging van deze gegevens.

Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Klant. Bij bevestiging van de bestelling door de Klant wordt om een contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. De bestellingen via de website/webshop hebben een betalingsverplichting.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat NV PLASTIGI deze schriftelijk heeft bevestigd. NV PLASTIGI zal trachten om binnen de drie (3) kalenderdagen na het order contact op te nemen ter bevestiging van de bestelling via het e-mailadres door de Klant opgegeven, zonder dat deze termijn bindend is. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

NV PLASTIGI behoudt zich het recht voor en kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of om in een uitdrukkelijke verklaring het productorder te weigeren (om welke reden dan ook, onder meer, maar niet beperkt tot uitputting van de voorraad, het niet langer beschikbaar zijn van een artikel, vaststelling van een foutief aanbod, overmacht, ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is, …).

Eventuele of beweerde onjuistheden in een schriftelijke bevestiging van NV PLASTIGI dienen op straffe van verval binnen drie (3) kalenderdagen na datum van de bevestiging door de Klant schriftelijk aan NV PLASTIGI te worden meegedeeld.

In het geval dat één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door NV PLASTIGI op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt, of zal NV PLASTIGI eventueel een vervangend product voorstellen. Indien NV PLASTIGI het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding. NV PLASTIGI kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

In geval de onbeschikbaarheid vastgesteld wordt op het ogenblik dat de Klant reeds betaald heeft voor de Producten, zal NV PLASTIGI de betaalde bedragen spoedig terugstorten en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen.

4. Prijs en betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. NV PLASTIGI heeft het recht om deze prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW en andere taksen, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, en onder voorbehoud van wijziging en drukfouten. De kosten van levering, transport en verzending en andere bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld aangaande betaalmethoden, administratieve kosten, invoerrechten en verzekering,…) zijn niet inbegrepen. Deze kosten worden apart aangerekend en komen bovenop de aankoopprijs. Deze bijkomende kosten worden uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van de online bestelmethode of vermeld in de communicatie met de Klant.

De Klant is de prijs verschuldigd die NV PLASTIGI in haar bevestiging conform artikel 3 van deze Verkoopsvoorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen 3 kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Dit heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, namelijk het moment waarop het order door de Klant wordt geplaatst. De betaling gebeurt dan ook vooraf via het betaalproces en de betaalmethodes weergegeven op de website/webshop.

Facturen worden altijd afgeleverd.

In ieder geval, losstaand van de wijze van betaling, stelt NV PLASTIGI haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De producten blijven eigendom van NV PLASTIGI tot op het ogenblik van volledige betaling door de Klant (betaling van de aankoopprijs en kosten en met inbegrip van hetgeen de Klant in verband met het tekortschieten van zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden) en integrale uitvoering van al de verbintenissen van de Klant, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Indien bij overmacht of technische reden om één of andere reden, betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld en geen betaling plaats vond conform het bovenstaande, dient betaling te geschieden binnen de 8 dagen de maand na factuurdatum, tenzij expliciet anders schriftelijk vermeld of overeengekomen.

Elke factuur die niet aangetekend schriftelijk betwist werd binnen de 7 werkdagen na uitgifte ervan, wordt beschouwd als aanvaard door de Klant.

Bij niet betaling binnen deze termijn zal het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling in één maal en onmiddellijk opeisbaar worden met een intrest van 1% per maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum schadebeding van € 250,00.

In elk geval wordt in geval van wanbetaling de uitvoering van alle voor de Klant aanvaarde opdrachten opgeschort totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, dan wel tot een door NV PLASTIGI te stellen termijn. Wordt deze termijn overschreden, dan is NV PLASTIGI gerechtigd de bedoelde opdracht niet uit te voeren en schadevergoeding te vorderen.

Alle verdere inningskosten, met name de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incassering van de vordering van NV PLASTIGI, zijn ten laste van de Klant.

Door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Levering

Iedere bestelling wordt spoedig en zorgvuldig verwerkt. De eventueel aangegeven leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en hebben slechts een indicatief karakter. De eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld, zijn onder voorbehoud en niet bindend. Zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. De gekozen leveringsmogelijkheid kan de leveringstermijn beïnvloeden. NV PLASTIGI behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. De leveringstermijn gaat pas in vanaf het moment dat het pakket met de Producten is overhandigd aan de externe partij waarop NV PLASTIGI beroep doet voor de levering.

Overschrijding van de leveringstermijnen door welke oorzaak ook, zal de Klant geen recht geven op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige ter zake op hem berustende verplichting.

Na het verstrijken van de opgegeven leveringstermijn, heeft de Klant het recht NV PLASTIGI schriftelijk aangetekend in gebreke te stellen, waarbij de Klant aan NV PLASTIGI een termijn moet gunnen van tenminste de aanvankelijk opgegeven leveringstermijn, om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Indien NV PLASTIGI na het verstrijken van deze tweede termijn alsnog in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen, is de Klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Ook hieromtrent is NV PLASTIGI nimmer enige schadevergoeding verschuldigd.

NV PLASTIGI is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren. In het laatste geval is NV PLASTIGI gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de Klant te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zo lang een deelverzending door de Klant niet wordt betaald en/of de Klant aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst niet voldoet, is NV PLASTIGI niet verplicht om over te gaan tot levering van de volgende deelzending en is zij gerechtigd om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de Klant te ontbinden met behoud van recht op schadevergoeding.

NV PLASTIGI doet voor de levering beroep op externe partijen, meer bepaald BME. De bestelling wordt volgens de koerierdienst/Post-procedure aan de Klant aangeboden.

NV PLASTIGI is evenwel niet verantwoordelijk voor leveringen die te laat komen of voor bestellingen die verloren raken door derden, waaronder de vervoerder, of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van levering van zodra het Product één keer aan de Klant is aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door de Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen voor rekening van de Klant.

NV PLASTIGI draagt het risico van verlies of beschadiging van de Producten tot op het moment waarop het Product de exploitatiesite van NV PLASTIGI of de site van de leverancier van NV PLASTIGI verlaat. Vanaf dat ogenblik, namelijk het moment waarop het Product de exploitatiesite van NV PLASTIGI of de site van de leverancier van NV PLASTIGI verlaat, gaat het risico over op de Klant.

6. Klachten en garantie

De Klant kan geen beroep doen op een garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Bij levering van de Producten is de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, verplicht om te onderzoeken of de Producten juist en correct zijn en om de Producten onmiddellijk nauwkeurig te onderzoeken op zichtbare gebreken en schade. Eventuele reclamaties over de Producten en/of geleverde hoeveelheden dienen te geschieden uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na levering van de Producten, bij gebreke waaraan de aanspraken op erkenning van de reclamaties (van het aangevoerde gebrek) zijn vervallen. Elke klacht inzake zichtbare gebreken is slechts geldig en wordt slechts onderzocht indien zij uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd per aangetekend schrijven binnen vijf (5) werkdagen na levering aan de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij gebeurt. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. De Klant die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Producten terug te sturen. Nadien verliest de Klant al zijn rechten ter zake.

Reclamaties met betrekking tot onzichtbare gebreken van de Producten dient de Klant binnen een termijn van één (1) maand na de levering én binnen de 48 uren nadat het gebrek werd geconstateerd aan NV PLASTIGI uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd mee te delen en dient hij haar hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. De Klant die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Producten terug te sturen. Nadien verliest de Klant al zijn rechten ter zake. NV PLASTIGI is derhalve niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken meegedeeld na deze termijn. De Klant erkent dat deze termijn voor melding van verborgen gebreken ruimschoots voldoende is gelet op de aard van het materiaal.

Wanneer voormelde termijnen zijn verstreken en bij gebreke aan voldoende gemotiveerde klacht, wordt de Klant geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard. Reclamaties buiten vermelde termijnen worden door NV PLASTIGI niet meer in behandeling genomen.

Geringe afwijkingen in modellen, kleuren, maten of afwerking kunnen nimmer als grond voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst in aanmerking komen, evenmin kunnen deze aangemerkt worden als grond voor een reclamatie.

Reclamaties of retourzendingen ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichting jegens NV PLASTIGI.

De gebrekkige Producten moeten terug verzonden worden naar NV PLASTIGI, steeds in originele staat, inclusief hun originele verpakking, handleiding, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij een eventuele terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Klant en de kosten ervan zijn voor rekening van de Klant. De terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik, foutieve behandeling, gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie, verwaarlozing, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, slecht onderhoud en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken, overmacht, ongeluk.

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze herstelling of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn of onmogelijk is, behoudt NV PLASTIGI zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel. NV PLASTIGI is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de herstelling of vervanging voor de Klant niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. Het eventuele bedrag dat hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Klant.

Retourzendingen van de Producten worden enkel aanvaard na schriftelijke aanmelding door de Klant zoals hierboven weergegeven en schriftelijke goedkeuring tot retournering van NV PLASTIGI (steeds onder alle voorbehoud).

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal NV PLASTIGI deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten en het risico van deze terugzending zijn ten laste van de Klant.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle Producten blijven volledige eigendom van NV PLASTIGI tot aan de integrale uitvoering van al de verbintenissen van de Klant.

Zolang de Klant zaken onder zich heeft waarvoor NV PLASTIGI het eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is de Klant gehouden om op eerste verzoek zonder rechterlijke tussenkomst de zaken terug af te geven aan NV PLASTIGI.

De Klant is daarenboven gehouden om de goederen, afkomstig van NV PLASTIGI apart te houden en als eigendom van NV PLASTIGI te waarmerken tot volledige betaling van de Producten.

De Producten dewelke vallen onder de clausule van eigendomsvoorbehoud mogen door de Klant nimmer worden verpand of aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop inbegrepen, en mogen evenmin op enige wijze verkocht, dan wel vervreemd worden, dan wel bezwaard of verplaatst naar een andere locatie dan overeengekomen.

De kosten omtrent het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn ten laste van de Klant. De Klant is daarenboven verplicht om de goederen, dewelke vallen onder eigendomsvoorbehoud om hieromtrent een verzekering af te sluiten tegen alle mogelijke risico’s.

De Klant is eveneens verplicht om NV PLASTIGI onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer derden rechten zouden doen gelden op de goederen waaromtrent eigendomsvoorbehoud rust.

NV PLASTIGI is tevens gerechtigd om in geval van niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen rustend op de Klant, alsook in het geval dat de Klant de procedure Wet Continuïteit Ondernemingen of het faillissement heeft aangevraagd of in faling is verklaard, terug op te eisen.

De Klant is tevens gehouden dat wanneer op korte termijn zich dergelijke situatie zou voordoen, NV PLASTIGI hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat NV PLASTIGI levering van verdere goederen en diensten kan opschorten. De Klant stemt hieromtrent bij voorbaat in en verleend aan NV PLASTIGI thans reeds – wanneer deze situatie zich voordoet – toegang tot zijn terreinen en opstallen voor terugname van deze goederen dewelke ressorteren onder het eigendomsvoorbehoud.

In al deze gevallen wordt de vordering van NV PLASTIGI op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

8. Overmacht

Er is sprake van overmacht indien NV PLASTIGI door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen ten aanzien van de Klant na te komen. Alsdan is NV PLASTIGI niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de Klant na te komen. NV PLASTIGI kan haar verplichtingen voor de duur van de overmacht opschorten. De Klant kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van kosten, schade of intresten of prijsvermindering doen gelden.

Als overmacht geldt onder andere, maar niet beperkt tot, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van NV PLASTIGI afhankelijk is, zoals de niet of of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door NV PLASTIGI zijn ingeschakeld.

Indien de toestand van overmacht langer dan drie (3) maanden voort duurt, is zowel NV PLASTIGI als de Klant gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. NV PLASTIGI is nimmer aansprakelijk voor de schade die de Klant dientengevolge mocht lijden.

Indien NV PLASTIGI bij het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming al gedeeltelijk aan het verplichte heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij desgevallend gerechtigd het reeds geleverde conform het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

9. Bewijs

De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. Partijen erkennen dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kunnen doen komen.

In geval van aankopen via de webshop/website aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van NV PLASTIGI aan hem geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat hij aan NV PLASTIGI heeft bezorgd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via de webshop/website.

De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij doorgeeft.

10. Intellectuele rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnaam blijven behouden bij NV PLASTIGI. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden onder meer verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooibare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concept. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

De website/webshop en haar inhoud is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en deze komen toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde NV PLASTIGI en derde partijen. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur de source codes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de merken en alle andere onderdelen van de website en de Producten en brochures zijn en blijven de exclusieve eigendom van NV PLASTIGI en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en het merkenrecht.

11. Aansprakelijkheid – disclaimer

Ieder gebruik van de website en de webshop gebeurt steeds op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant. NV PLASTIGI draagt geen aansprakelijkheid voor enige hinder of schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, storingen, onderbrekingen, panne van het systeem, schadelijke elementen of defecten aan de website, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.

NV PLASTIGI heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te beperken, te onderbreken of op te schorten, wegens onder meer onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing en zonder aanleiding te geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download gebeurt steeds op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant. NV PLASTIGI draagt geen aansprakelijkheid ter zake.

NV PLASTIGI plaatst met de grootste zorg de inhoud van de website en informatie online. Ondanks dit is het toch mogelijk dat de inhoud en informatie onvolledig is, niet voldoende accuraat of up-to-date is en/of nuttig is. NV PLASTIGI kan dan ook geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie en inhoud van de website. NV PLASTIGI is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de inhoud of informatie van de website. NV PLASTIGI is niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Klant lijdt ten gevolge van de informatie op de website.

NV PLASTIGI kan, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is, in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor enige geleden indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld diegene die onder meer voortvloeit uit het plaatsen van een bestelling (of de onmogelijkheid hiertoe) via de webshop/Website, gebreken in Producten, laattijdige levering, verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel,… welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van NV PLASTIGI of een aangestelde.

In geen geval zal NV PLASTIGI aansprakelijk zijn voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet- of letselschade van (personeel van) de Klant of diens klanten ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde goederen. De Klant staat er voor in dat hij zich en zijn functionarissen en/of personeel ter zake verzekerd houdt.

De Klant is gehouden om NV PLASTIGI te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van enig gebrek aan de goederen.

NV PLASTIGI zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen waartoe de Klant jegens derden zal worden gehouden, anders dan door koper rechtstreeks gehoudenheid jegens koper als voortvloeiende uit deze voorwaarden.

Indien NV PLASTIGI op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dergelijk recht ten onrechte is geschied, is NV PLASTIGI niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

In die gevallen waarin NV PLASTIGI aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de dekking van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan van toepassing is.

NV PLASTIGI is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen leveren van de bestellingen of het te laat leveren van bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle of door derden, waaronder de vervoerder, of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten.

12. Verwerking persoonsgegevens

De opgegeven informatie door de Klant met betrekking tot zijn persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd. Het geven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring die raadpleegbaar is via onze website.

NV PLASTIGI garandeert dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. De persoonsgegevens zullen nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaard worden. NV PLASTIGI heeft de nodige (beveiligings)maatregelen getroffen om een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen.

Door gebruik te maken van de website en webshop geeft de Klant zijn toestemming voor de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door NV PLASTIGI.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn login-gegevens en zijn paswoord dat strikt verbonden is aan diens persoon.

Bij een bezoek aan de website houdt NV PLASTIGI enkele gegevens bij voor statistische doeleinden voor de optimalisatie van het gebruik van de website. Door gebruik te maken van de website en webshop geeft de Klant zijn toestemming hiervoor.

13. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website/webshop kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. De cookies worden gebruikt om het bezoek van de Klant op de website/webshop te verbeteren en te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren en om relevante diensten en aanbiedingen aan de Klant te tonen.

Het is aan te raden dat de Klant zijn cookies ingeschakeld heeft bij het bezoeken van de webshop/website. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat NV PLASTIGI niet in staat is om de Klant een probleemloos bezoek op de webshop/website te garanderen. Indien de Klant dit echter niet wenst, kan hij de cookies uitschakelen via de instellingen van zijn browser.

Door gebruik te maken van de website, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies door NV PLASTIGI.

Cookies kunnen een verwerking van persoonsgegevens uitmaken en derhalve heeft de Klant recht op een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Zie hiervoor eerder in deze Verkoopsvoorwaarden.

De Europese lidstaten implementeren de cookie wetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de betrokkene moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. NV PLASTIGI streeft ernaar de correcte implementatie per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

14. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

14.1

Indien een clausule of bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal deze verklaring geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van onderhavige Verkoopsvoorwaarden.

Zij zal door partijen vervangen worden door een geldige beschikking die zo goed mogelijk de bedoelingen van de partijen in de nietige of onafdwingbare beschikking benadert.

Indien enig gedeelte van deze Verkoopsvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

14.2

Het nalaten op gelijk welk moment door NV PLASTIGI om één van de in deze Verkoopsvoorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling of afstand en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

14.3

De beschrijvende woorden of zinnen aan de hoofding van de onderdelen van deze Verkoopsvoorwaarden, zijn enkel opgenomen om de lezing ervan en verwijzingen naar bepalingen te vergemakkelijken. Zij maken geen deel uit van de Verkoopsvoorwaarden en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het artikel, onderdeel of de paragraaf waarop zij betrekking hebben.

14.4

Bij onenigheid over de uitleg of interpretatie van onderhavige Verkoopsvoorwaarden is de Belgische tekst bindend (Nederlandstalig).

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op ieder geschil, van welke aard ook, en op deze Verkoopsvoorwaarden en op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van NV PLASTIGI, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, of deze Verkoopsvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar NV PLASTIGI haar maatschappelijke zetel heeft, zijnde Turnhout.